XIX Українська конференція з неорганічної хімії
за участю закордонних учених

Постанова ХІХ Української конференцiї з неорганiчної хiмiї за участю закордонних учених

З 8 по 10 вересня 2014 року в м. Одесі відбулась ХІХ Українська конференція з неорганiчної хiмiї за участю закордонних учених завдяки підтримці організаторів конференції, а саме Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України, Наукової ради НАН України з проблеми «Неорганічна хімія», Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України, Одеського національного університету імені І.І. Мечникова МОН України та спонсору - Товариства з додатковою відповідальністю «Інтерхім». Одночасно відбулась і Звітна наукова сесія Наукової ради НАН України з проблеми «Неорганічна хімія».

Конференція зібрала відомих науковців-хіміків (близько 150 учасників), серед яких члени Національної академії наук України, доктори та кандидати наук, співробітники академічних інститутів і викладачі вузів, інженери, аспіранти, студенти з усіх регіонів України – Півночі і Півдня, Сходу і Заходу, демонструючи цим єдність нашої держави, чуття єдиної родини.

Пленарні і ключові доповіді були представлені академіками НАН України А.Г. Білоусом, С.В.Волковим, Г.Л.Камаловим, членами-кореспондентами НАН України Р.Є. Гладишевським, В.М.Огенком, В.В.Павліщуком, В.І.Пехньо, М.С.Слободяником, професорами В.О.Гельмбольдтом, І.О. Фрицьким, Ю.В. Холіним; усні доповіді – докторами наук і професорами В.І.Булавіним, Ю.С.Дзязько, В.П.Доценком, І.В.Затовським, В.Ф.Зінченком, О.М.Калугіним, Л.В.Карабановою, В.М.Кокозеєм, С.В.Колотиловим, С.О.Кирилловим, С.Б. Мешковою, М.О.Мчедловим-Петросяном, Т.А.Мирною, С.А.Недільком, Т.Л.Ракитською, Г.М.Розанцевим, І.Й.Сейфулліною, Л.Л.Товажнянським, О.К.Труновою, В.Л.Чергінцом, В.Я.Чернієм, О.В.Штеменком.

В збірнику конференції опубліковано 268 тез доповідей учасників конференції за матеріалами оригінальних досліджень, виконаних в хімічних колективах і організаціях, у тому числі з України – 231, спільних доповідей українських та іноземних науковців – 28, доповідей із зарубіжжя – 9.

Сучасні дослідження з проблем неорганічної хімії були представлені на конференції найбільш важливими напрямами: координаційна та біокоординаційна хімія, фізико-неорганічна хімія і нанохімія, хімія твердого тіла, хімія «м’якої» речовини. Було виголошено 39 пленарних і усних доповідей, представлено й обговорено 95 постерів.

У напрямі хімії координаційних та біокоординаційних сполук усні і стендові доповіді стосувались проблем синтезу і всебічного вивчення координаційних сполук (гомо-, гетеро-, поліядерних комплексів, супрамолекулярних структур і координаційних полімерів), їх будови, властивостей і функціонального призначення. На секційному засіданні сучасних фізико-неорганічних і нанохімічних досліджень мова йшла про досягнуті результати у нанохімії, зокрема, при отриманні нанорозмірних вуглецевих матеріалів, нанопористих і нанодисперсних оксидних сполук, нових сполук і матеріалів, перспективних для нової техніки і технологічного використання. Доповіді з хімії і кристалохімії твердого тіла були присвячені синтезу нових неорганічних сполук, що мають низку цінних фізико-хімічних властивостей: напівпровідникових та надпровідних, оптичних, люмінесцентних, сенсорних; проблемам високотемпературної надпровідної та конструкційної кераміки. На секції хімії «м’якої» речовини доповіді стосувались властивостей неводних розчинів, розплавів, іонних рідин, колоїдних розчинів, рідиннокристалічних нанокомпозитів, полімерів тощо.

Конференція рекомендує на майбутнє

- інтенсифікувати дослідження в галузі неорганічної та фізико-неорганічної хімії, особливо таких її напрямів, що мають практичну направленість та потребу у суспільства: всебічне вивчення координаційних сполук у розчинах і твердому стані, одержання на їх основі нових матеріалів із заданими властивостями, придатних для використання у біологічних, аналітичних, медичних, сільськогосподарських об’єктах і екологічних цілях; цілеспрямований синтез нових типів сполук та неорганічних речовин із заданою структурою, прогноз їх існування за хімічним складом; створення і удосконалення технологій вирощування монокристалів, отримання тонких плівок, матеріалів та наноструктур з властивостями для сучасної техніки й майбутнього; вирішувати задачі утилізації цінних відходів різних галузей промисловості та захисту довкілля від забруднень;
- розширювати й укріпляти творчі контакти, кооперацію та співробітництво між науковцями різних регіонів нашої країни та колегами із зарубіжжя, активніше залучати молодь до участі у вирішенні важливих наукових завдань, які стоять перед нашою країною.

Конференція вважає за доцільне:
- Затвердити звіт Наукової ради з проблеми «Неорганічна хімія» НАН України за період з 2013 по 2014 рік. Роботу визнати задовільною.
- Наступну сесію Наукової ради з проблеми «Неорганічна хімія» НАН України провести весною 2015 року в м. Львові.
- Запланувати проведення XХ Української конференції з неорганічної хімії у 2017 році у м. Дніпропетровську.
- Виразити щиру подяку локальному оргкомітету конференції, співробітникам Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського і Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова та спонсорам - Одеському Вірменському культурному центру, Товариству «Інтерхім» за допомогу в організації і проведенні конференції. Окремо просити керівників Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського і Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова виразити наказом по установі подяку голові та членам локального Оргкомітету конференції за якісну допомогу в організації та плідну співпрацю на високому рівні під час проведення конференції, а саме:

- від ФХІ НАН України:
- академіку НАН України Камалову Г.Л.,
- д.х.н. Антоновичу В.П., Доценко В.П., Єфрюшиній Н.П., Зінченко В.Ф.
- науковому співробітнику Тімухіну Є.В.,

- від ОНУ МОН України:
- декану хімічного факультету, к.х.н. Менчуку В.В.,
- професору, д.х.н. Сейфулліній І.Й.,
- д.х.н. Марцинко О.Е., професору, д.х.н. Ракитській Т.Л.,

Оргкомітет